MLAB: การบริหารและการวิเคราะห์ข้อมูลทางจุลชีววิทยาอย่างมีประสิทธิภาพด้วย MLAB System

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การบริหารและการวิเคราะห์ข้อมูลทางจุลชีววิทยาอย่างมีประสิทธิภาพด้วย MLAB System ณ โรงแรม KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2562

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม MLAB ในการบริหารจัดการข้อมูลด้านจุลชีววิทยาคลินิกให้มีความถูกต้อง รวมทั้งการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานและปรับใช้ในการพัฒนางานจุลชีววิทยาในด้านต่างๆ

นำทีมโดย อ.สมศักดิ์ ราหุล ที่ปรึกษาด้านวิชาการทางจุลชีววิทยาและคณะ มาเป็นผู้ให้ความรู้ตลอดโครงการ

Scroll to Top