เป็นการรับตรวจวิเคราะห์แบบราย Project เหมาะสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยและนิสิตนักศึกษา เช่น การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในพืช ผัก ผลไม้, การตรวจวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ Biomarker

Scroll to Top