• สารฆ่าแมลง สารกำจัดศัตรูพืช ในอาหาร ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 • ยาปฏิชีวนะ ในเนื้อสัตว์ อาหารทะเล อาหารสัตว์
 • สารตกค้างและสารอินทรีย์ระเหยได้ ในสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำ ดิน อากาศ
 • สารให้กลิ่นรสในอาหาร วัสดุสัมผัสอาหาร วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งแวดล้อม
 • สารให้กลิ่นพร้อม Odor Description ด้วยเทคนิค GC-O/MS
 • สารพิษ สารออกฤทธิ์ สารเมตาบอไลท์ในอาหาร ผัก ผลไม้ พืชสมุนไพร
 • โลหะหนักในอาหาร ผัก ผลไม้ ดิน น้ำ พืชสมุนไพร อาหารทะเล เนื้อสัตว์ เครื่องสำอางค์
 • สารพิษและสารโลหะหนักใน Clinical Samples เช่น เลือด ปัสสาวะ
 • ชนิดเชื้อจุลินทรีย์ Clinical Samples เช่น เลือด ปัสสาวะ ด้วยเทคนิค Mass Spectrometer
 • ชนิดเชื้อราด้วยเทคนิค Mass Spectrometer
 • Proteomics Protein Profile
 • ชนิดเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค ก่อประโยชน์ ก่อการเสื่อมเสียในอาหาร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
 • ดิน น้ำ อาหารเสริม พืชสมุนไพร เนื้อสัตว์

NEWS & ACTIVITIES

Scroll to Top