แผนการฝึกอบรมความรู้ด้านจุลชีววิทยา

 • Microscopic Diagnosis of Bacterial and Fungal infection
 • Laboratory diagnosis of infectious disease
 • Antimicrobial susceptibility testing: Basic and Update
 • Mechanism of Antimicrobial Resistance:
  Phenotypic Detection and Clinical Application (Gram-negative bacteria)
 • Mechanism of Antimicrobial Resistance:
  Phenotypic Detection and Clinical Application (Gram-positive bacteria)
 • Mechanism of Antimicrobial Resistance: Phenotypic Detection and Clinical Application (Fungi)
 • Identification of Non-fermentative bacteria: Conventional and Up-to-Date Approach
 • Identification of Gram-positive bacilli: Conventional and Up-to-Date Approach
 • ระบบบริหารข้อมูลจุลชีววิทยา: MLAB System & Update (For Beginners)
 • ระบบบริหารข้อมูลจุลชีววิทยา: MLAB System & Update (For Advance)

แผนการฝึกอบรมความรู้ด้านห้องปฏิบัติการ

 • ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC17025
 • การตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC17025
 • การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบทางเคมี
 • การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบทางเคมี
 • การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา
 • การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบทางจุลชีววิทยา
 • การประกันคุณภาพผลการทดสอบทางเคมี
 • การประกันคุณภาพผลการทดสอบทางจุลชีววิทยา
 • การอ่านใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด
 • เทคนิคการเก็บตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่างสำหรับการตรวจวิเคราะห์
Scroll to Top