Our Services

ACCURACY , FAST , INNOVATION

ACCREDIT CERTIFICATION

ด้านรับรองระบบคุณภาพ

  • ISO/IEC17025 สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข

ด้านโปรแกรมแผนทดสอบความชำนาญ

  • ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ การหาปริมาณสารสำคัญในผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชา สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  • ผ่านการทดสอบความชำนาญ แผนทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์กัญชา กัญชง และผลิตภัณฑ์ สำนักคุณภาพความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  • ผ่านการทดสอบความชำนาญ การวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชา สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

SAMPLE RECEIVING PROCESS

  1. สอบถามราคาค่าวิเคราะห์ได้จากเจ้าหน้าที่
    Tel: 02-408-4863-4 หรือ 081-734-6060
    E-mail: [email protected]

  2. ดาวน์โหลดใบขอรับบริการ (Request Form)
Scroll to Top