บริษัท เมดิคอล แอนด์ ฟู๊ดแลบ จำกัด ให้บริการใช้งานเครื่องโดยคิดตามการใช้งานเป็นชั่วโมง เครื่องที่มีให้บริการ เช่น

  • MALDI – TOF
  • QTOF
  • GC-MS/MS
  • ICP-MS
Scroll to Top